Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo,
 • vecná a formálna kontrola predložených dokladov,
 • posúdenie daňovej oprávnenosti výdavkov,
 • vedenie peňažného denníka a ostatných pomocných kníh ( kniha bankových účtov, pokladnice, odoslaných a prijatých faktúr, interných dokladov, evidencia a sociálneho fondu, ostatných pohľadávok a záväzkov),
 • vedenie evidencie krátkodobého majetku a dlhodobého majetku – hmotného aj nehmotného, vrátane odpisovania majetku,
 • vedenie knihy jázd,
 • zostavenie účtovnej závierky (Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz
  o príjmoch a výdavkoch),
 • zostavenie rôznych typov daňových priznaní (daň z príjmu fyzickej osoby,  majetkové dane, daň z motorových vozidiel a iné.),
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu fyzickej osoby na ďalšie účtovné obdobie,
 • vypracovanie prevodných príkazov,
 • zabezpečenie všetkých potrebných registrácii,
 • iné služby podľa požiadaviek klienta.
V rámci účtovných služieb zabezpečujeme:
 • spracovanie evidencií pri uplatnení paušálnych výdavkov
 • spracovanie daňovej evidencie. Využiť ju môže neplatiteľ DPH, ktorý dosahuje:
 • príjmy z podnikania
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • príjmy z prenájmu
 • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám: