Personálna a mzdová agenda

V rámci personalistiky zabezpečujeme konzultačnú
a poradenskú činnosť v oblasti ľudských zdrojov
a pracovno-právnych vzťahov

 • príprava a vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zmeny pracovnej zmluvy, hmotná zodpovednosť, skončenie pracovnoprávneho vzťahu, vyhlásenia k zdaneniu príjmov, výstupné listy, zápočtové listy a pod.,
 • plnenie oznamovacích povinností do Sociálnej poisťovne, príslušných zdravotných poisťovní – prihlášky, odhlášky, zmeny vrátane elektronického podania,
 • výpočet nároku na dovolenku,
 • vedenie agendy vo vzťahu k doplnkovým dôchodkovým poisťovniam
  a ostatným inštitúciám,
 • vedenie osobného spisu zamestnanca,
 • vypracovanie individuálnych potvrdení pre účely zamestnancov,
 • ostatné administratívne a odborné činnosti na základe požiadavky klienta.

V rámci spracovania miezd zabezpečujeme konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti miezd a odmeňovania

 • komplexné spracovanie miezd a odmien z podkladov klienta,
 • výpočet priemerných zárobkov na pracovnoprávne účely,
 • evidencia dovoleniek, evidencia pracovného voľna s náhradou mzdy (ošetrenie u lekára, prípadne iné pracovné voľno s náhradou),
 • evidencia PN, ošetrovného, mimo evidenčných stavov,
 • evidencia a výpočet zrážok zo mzdy jednotlivých zamestnancov,
 • spracovanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vrátane elektronického podania na príslušné inštitúcie,
 • spracovanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň vrátane elektronického podania na Finančnú správu,
 • spracovanie výplatných pások a zaslanie na e-mail klienta,
 • vystavenie prevodného príkazu na úhradu miezd, odvodov, zrážok, daní vrátane zaslania na e-mail klienta,
 • spracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane vrátane elektronického podania na Finančnú správu,
 • spracovanie a evidencia mzdových listov, výplatných pások, evidenčných listov dôchodkového poistenia pre Sociálnu poisťovňu,
 • spracovanie prehľadov a reportov pre zaúčtovanie miezd, odvodov
  a daní,
 • spracovanie podkladov pre zaúčtovanie tvorby sociálneho fondu,
 • vypracovanie individuálnych potvrdení a žiadostí pre účely zamestnancov,
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti,
 • ostatné administratívne a odborné činnosti na základe požiadavky klienta.

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám: