Podvojné účtovníctvo

 • spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo,
 • kontrola formálnej správnosti dokladov pred ich zaúčtovaním,
 • posúdenie daňovej oprávnenosti nákladov,
 • tvorba analytických účtov,
 • vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka,
 • vedenie ostatných kníh (kniha bankových účtov, pokladnice, odoslaných
  a prijatých faktúr, interných dokladov, vedenie sociálneho fondu, ostatných pohľadávok a záväzkov, saldo konto),
 • vedenie evidencie majetku (pri evidencii dlhodobého majetku odpisovaného zatriedenie do odpisových skupín, zostavenie odpisových plánov pre účtovné aj daňové odpisy),
 • vedenie knihy jázd,
 • výpočet cestovných náhrad z podkladov klienta,
 • spracovanie štatistických výkazov,
 • príprava na inventarizáciu majetku, vypracovanie inventúrnych súpisov
  a inventarizačných zápisov),
 • zostavenie účtovnej závierky (Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke)
  v závislosti od typu účtovnej jednotky,
 • zostavenie daňových priznaní (daň z príjmu právnickej alebo fyzickej osoby,  súhrnný výkaz, majetkové dane, daň
  z motorových vozidiel a iné.),
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu na ďalšie účtovné obdobie,
 • príprava podkladov k schváleniu účtovnej závierky, príp. zverejňovanie účtovnej závierky
  a splnenie ďalších zákonom stanovených povinností,
 • zostavenie cashflow na požiadanie klienta,
 • v prípadoch určených zákonom zabezpečíme vykonanie auditu účtovníctva spoločnosti, vypracovanie firemných interných smerníc, vypracovanie kalkulácií,
 • vypracovanie prevodných príkazov,
 • ostatné administratívne a odborné činnosti,
 • plnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej legislatívy,
 • elektronická komunikácia so správcom dane (Finančná správa),
 • a iné služby podľa požiadaviek klienta.

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám: